Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content)
ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 4 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
จัดการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ มีกรอบเนื้อหา/กิจกรรมเป็น 3 ส่วน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 60 คน
ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด

About Sirirat K.

Check Also

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 4/2565

    ว …