Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564   สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ของคณะผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมานำเสนอในการพัฒนาระยะที่ 3 ต่อไป

 

 

 

 

————————————————–

 

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564   สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ของคณะผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารมหลวง)
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมานำเสนอในการพัฒนาระยะที่ 3 ต่อไป

 

 

 

————————————————–

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564   สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ตามสภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีนวัตกรรมการบริหารและมีการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การเรียนรู้ในองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมระยะเวลา 15 วัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมานำเสนอในการพัฒนาระยะที่ 3 ต่อไป

 

 

 

 

————————————————–

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564   สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ได้นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 เข้าศึกษาดูงานสภาพจริงในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล และได้เดินทางไปศึกษาพหุวัฒนธรรมและบริบทเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนอกพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมหอโหวด ๑๐๑ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมานำเสนอในการพัฒนาระยะที่ 3 ต่อไป

 

 

 

————————————————–

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ได้นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 เข้าศึกษาดูงานสภาพจริงในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “PHRAIWIT MODEL” ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.สะอาด ขันอาษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้เดินทางไปศึกษาพหุวัฒนธรรมและบริบทเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครื่องปั้นดินเผา (ปั้นเตา) วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดบ้านสนามชัย อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับมานำเสนอในการพัฒนาระยะที่ 3 ต่อไป

 

 

 

————————————————–

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิด …