Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

 

 

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 2/2565

    & …