Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

 

 

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา นายวัลลพ สงวนนาม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิพนธ์ ก้องเวหา นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจ ทั้ง 18 เขต ผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา การถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา พัฒนาต่อยอดเพื่อการศึกษาของชาติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ภายใต้กรอบนโยบาย 12 ข้อ และ 7 วาระเร่งด่วนหรือ Quick Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รวมถึงกรอบนโยบายในการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ทั้ง 18 เขต ทำงานร่วมกับสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

    เ …