Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพร. เพื่อรับทราบภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการปฏิบัติงานในสำนักของแต่ละกลุ่มงาน

    & …