Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. ส่งทีม จุดประกายครูผู้ช่วย สร้างทัศนคติที่ดี รักองค์กร ร่วมสร้างสมรรถนะเด็กไทย

สพฐ. ส่งทีม จุดประกายครูผู้ช่วย สร้างทัศนคติที่ดี รักองค์กร ร่วมสร้างสมรรถนะเด็กไทย

 

 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สู่ครูมืออาชีพ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครู(ครูผู้ช่วย) จากโรงเรียนในสังกัด สพม.กาญจนบุรี จำนวน 123 คน เข้าร่วมการอบรม และมีผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ อาทิ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 คน
ณ หอประชุมพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
.
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า ขอชื่นชม สพม.กาญจนบุรี ที่จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณครู รวมถึงอุดมการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ในการเป็นข้าราชการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สู่ครูมืออาชีพ
.
นางเกศทิพย์ กล่าวต่อไปว่า ด้วยครูเป็นผู้สร้าง เป็นผู้หล่อหลอมเด็กให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ จึงควรปลูกฝังตั้งแต่ที่ต้นน้ำ คือ ครูทุกๆ คน จะต้องมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจึงจะสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เด็กก็จะคิดอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่สมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าของความรู้และทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยสิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันค้นหา ส่งเสริม ให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำตามความฝัน ความสนใจ อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง อีกทั้งต้องช่วยกันนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณภาพเชิงประจักษ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารดีที่เกิดจากมือพวกเราทุกคนในการปั้นนักเรียนด้วยความกระตือรือร้น ไม่นิ่งเฉย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรแบบเชิงรุก เพื่อให้สังคมได้เห็นมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นจริงจากมือพวกเรา
.
“ต้องขอขอบคุณ สพม.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดอบรมครั้งนี้ รวมถึงวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. (นายอัมพร พินะสา) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้ครูในสังกัด สพม.กาญจนบุรี อย่างเต็มที่ เปรียบเสมือนติดอาวุธให้คุณครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ และเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
.
ทางด้าน นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กาญจนบุรี กล่าวว่า สพม.กาญจนบุรี มีจุดเน้นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพผู้เรียนที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นครู เพิ่มความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และบุคลิกภาพในการเป็นแบบอย่างต่อผู้เรียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) ให้สามารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการรับฟังการบรรยาย และการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม ด้วยหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 (Active Learning), สมรรถะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21, การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล, การพัฒนาบุคลิกภาพ, วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, เส้นทางวิชาชีพครู, สิทธิประโยชน์ “เป็นครูแล้วจะได้อะไร”, ออมตามรอยพ่อ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการนันทนาการ เป็นต้น
—————————————————————————–
ข้อมูลจากเพจอีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา :

About Sirirat K.

Check Also

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดร.อัมพร พินะสา …