Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ) ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในการสื่อสารและการถ่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(PA Support Team) รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
และเพื่อขยายผลและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการนําหลักเกณฑ์และวิธีการไปใช้ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จํานวน 245 เขต ทั่วประเทศ
(สพป. 183 เขต สพม. 62 เขต) และ สศศ. คัดเลือก บุคลากรตามตําแหน่ง/สายงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเป็น Support Team เขตละ 10 คน ประกอบด้วย
          1. ผู้อํานวยการ สพท.
          2. รองผู้อํานวยการ สพท.
          3. ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
          4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิทยฐานะ
          5. ศึกษานิเทศก์
          6. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
          7. ข้าราชการครู
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 2,460 คน

ดําเนินการอบรม 4 ภูมิภาค ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 จํานวน ทั้งสิ้น 7 จุดการอบรม ดังนี้
1️⃣ จุดที่ 1
          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่

2️⃣ จุดที่ 2
          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ณ จ.พิษณุโลก
          รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 ณ จ.พิษณุโลก

3️⃣ จุดที่ 3
          รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร
          รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร
          รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

4️⃣ จุดที่ 4
          รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565-1 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.กระบี่

5️⃣ จุดที่ 5
          รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

6️⃣ จุดที่ 6
          รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.อุบลราชธานี
          รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.อุบลราชธานี

7️⃣ จุดที่ 7
          รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.อุดรธานี
          รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.อุดรธานี

👉สำหรับการดําเนินการในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565
          เป็นจุดที่ 1 รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ 1) มีผู้เข้ารับ การอบรมจํานวน 180 คน จาก 18 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นสังกัด สพป. จํานวน 14 เขต และ สังกัด สพม. จํานวน 4 เขต ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัด เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————-

ข้อมูลจาก : 

https://www.facebook.com/pobec/posts/pfbid0k4ZUHaaeDeJfv3aPWMjAnkyXshjbdeh5o2Yzq6QCQ683rVqo4u8sySqC9WyaxKfsl

 

เลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)