Home / หนังสือราชการ / เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566

เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566

 

 

 

รายละเอียด

>>> เรียน ผอ.สพท และ ผอ.สศศ.