Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สพฐ. ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจให้นำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ราชการในปีพุทธศักราชใหม่ ในรูปแบบการฟังบรรยายธรรม และการฝึกภาวนาจิต

ดำเนินการฝึกอบรมโดย คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล)
ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

About tanapol Yingdaichom

Check Also

เรื่องการประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

วันที่ 27 มกราค …