Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รวมคลิปรับชมย้อนหลังการบรรยายในการประชุมสัมมนาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2566

รวมคลิปรับชมย้อนหลังการบรรยายในการประชุมสัมมนาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2566

ไฟล์เอกสาร:

01-เปลี่ยนผ่าน-กศจ-สู่-อกคศ.-เขตพื้นที่การศึกษา

02-การได้มาของ-อ.ก.ค.ศ.-เขตพื้นที่การศึกษา

03-การบริหารงานบุคคล-38-ค.-2

04-วินัย-อุทธรณ์-ร้องทุกข์-คดีปกครอง

05-การดำเนินการทางวินัย

06-เงินเดือนและค่าตอบแทน

07-PA-ชี้แจงผู้แทน-ก.ค.ศ

08-หลักเกณฑ์-ว-18-ว-7-ว-26-ว-10-ใหม่

09-การโอนและบรรจุกลับ

10-ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลจาก:

https://otepc.go.th/th/content_page/item/4351-27-1-2566.html?preview=1

ช่องทางการรับชม:

https://www.youtube.com/@OTEPCofficial