Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

การประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน zoom และถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.รัตนา แสงผัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยมี ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างความเข้าใจของการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)