Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพถ่าย:สพม.เพชรบุรี