Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สพฐ.ครั้งที่ 2/2566

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สพฐ.ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สพฐ.ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สมป. สพฐ. 2 ชั้น 7 ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สพฐ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรมของ สพฐ.ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนงานจริยธรรมของ สพฐ.
ข้อมูลจาก: