Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การประชุมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566

เรื่อง การประชุมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มอบ นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมเสวนาเชิงนโยบาย เรื่อง “การขับเคลื่อนการผลิตครูในระบบปิดเพื่อผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล” ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 ในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ