Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง พิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566 “ร้อยรักดวงใจ…สานสายใย สพฐ.”

เรื่อง พิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566 “ร้อยรักดวงใจ…สานสายใย สพฐ.”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566 “ร้อยรักดวงใจ…สานสายใย สพฐ.” ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด พร้อมครุฑเลี่ยมทอง และชุดแก้วน้ำชาเบญจรงค์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 จำนวน 36 คน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการ กพฐ. นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต รวมถึงข้าราชการ และบุคลากรของ สพฐ. เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566