Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางนิตยา ภิรมย์กิจ ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รวมถึง ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ใน สพร. เข้าร่วมประชุมและจัดทำกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DoC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลจาก: