Home / หนังสือราชการ / เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียด :

>>>นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

>>>นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

>>>วิศวกรโยธาปฏิบัติการ