Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 958 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3

ที่ ศธ 04009/ว 958 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 3

แจ้ง สพท. ตั้งใหม่ 20 เขต ลงทะเบียนอบรมค่ารัก