Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคลและนิติการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. และ นิติกร จากสำนักนิติการ ในการนี้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 เป็นฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประชุม