Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบลลาบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ถอดประสบการณ์การบริหารงานบุคคล
เพื่อเรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านมุมมองการบริหารงานบุคคล ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. นายอำนวย รักพวก ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
2. นายอำพล แก้วมหานิล คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3. นายธาตรี ทวะชารี ประธานชมรมบริหารงานบุคคล สพฐ.
4. นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร.
และ นางสาวสาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในครั้งนี้
ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมคลินิก HR สพฐ. โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานในการชี้แจงเอกสารและแนวทางการดำเนินงาน ด้วยการใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลินิก HR Online สำหรับบรรจุเนื้อหา และกรณีตัวอย่างที่หลากหลายตามภารกิจการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
งานวางแผนอัตรากำลัง งานวิทยฐานะ งานพัฒนาบุคลากร งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบำเหน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ และงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนรูปแบบ Onsite เป็นการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :