Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานจริยธรรม กวพ. สพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สพฐ.

ผลที่คาร์ดว่าจะได้รับ สพฐ. สามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ