Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2567

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2567

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2567
ข้อมูลจาก: