Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมชี้แจงให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

การประชุมชี้แจงให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน 69 คน
พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ การเป็นข้าราชการที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสังคม จันทร์วิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้การต้อนรับและแนะนำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แก่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันฯ ได้เลือกตำแหน่งว่างที่จะเข้ารับการบรรจุ และเข้าพบผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจงานของสำนัก/กลุ่ม ทั้งนี้ กำหนดให้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันที่ 10 เมษายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม :