Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. ย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อ บุคคลแอบอ้าง เรียกทรัพย์สินเพื่อกระทำการทุจริต ในการช่วยเหลือการสอบและการบรรจุแต่งตั้ง “หมดอนาคตตลอดชีวิต หากคิดเกี่ยวข้อง ทุจริตการสอบ”

สพฐ. ย้ำเตือนอย่าหลงเชื่อ บุคคลแอบอ้าง เรียกทรัพย์สินเพื่อกระทำการทุจริต ในการช่วยเหลือการสอบและการบรรจุแต่งตั้ง “หมดอนาคตตลอดชีวิต หากคิดเกี่ยวข้อง ทุจริตการสอบ”

ข้อมูลจาก: