Home / บทสรุป การกระจายอำนาจแบบ CLUSTER

บทสรุป การกระจายอำนาจแบบ CLUSTER

คณะกรรมการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

"การกระจายอำนาจแบบ CLUSTER"

สไลด์1

สไลด์2

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16

สไลด์17

สไลด์18

สไลด์19

สไลด์20

สไลด์21

สไลด์22

สไลด์23

สไลด์24

สไลด์25

สไลด์26

สไลด์27

สไลด์28

สไลด์29

สไลด์30

สไลด์31

สไลด์32

สไลด์33

สไลด์34

สไลด์35

สไลด์36

สไลด์37

สไลด์38

สรุป power point 15-2-59