Home / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวทวินันท์  ประภามณฑล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยณรงค์ นธีนาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
นายศราวุธ ไชยทองพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภานุเดช ยี่สารพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
กลุ่มงานจริยธรรม
 
นางศรีรักษ์ ปลื้มวีระจิตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
นางสาวสลิลทิพย์ ผนึกเพชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล   

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้                

– ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล               

– ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด               

ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล               

– ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง               

– จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึงสถานศึกษา               

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

ภาระกิจของกลุ่มงานจริยธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้                

 1. พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ การยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการรวมถึงแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริต และประพฤติมิชอบ
 5. จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของข้าราชการ ในส่วนราชการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
 6. ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 7. รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
 8. รับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
 9. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.พ.
 10. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย