Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายศราวุธ ไชยทองพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายชัยณรงค์ นธีนาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภานุเดช ยี่สารพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-

 

 

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล   

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้                

– ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล               

– ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด               

ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล               

– ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง               

– จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึงสถานศึกษา               

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย