Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ช่วยราชการเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
นางสาวพุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ช่วยราชการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางพิมณัฏฐา สายทิพย์วดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล

                – ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด

                – ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

                – ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง

                – จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึง

สถานศึกษา

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย