Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางวิไลวรรณ  เอี่ยมอนุพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
รักษาการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายกันตภณ พิมพาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรภาพ  มีเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.พุฒตาล ปรำชญ์ศรีภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล

                – ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด

                – ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

                – ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง

                – จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึง

สถานศึกษา

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย