Home / ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

suchat pitsanu54 image001

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก
ผอ.สพร. คนที่ 1

ดร.พิษณุ  ตุลสุข
ผอ.สพร. คนที่ 2
นายกมล  ศิริบรรณ
ผอ.สพร. คนที่ 3
img111 00000374_0_20151105-092005
นายไกร เกษทัน
ผอ.สพร. คนที่ 4
ดร.พิธาน พื้นทอง
ผอ.สพร. คนที่ 5
นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผอ.สพร. คนที่ 6
156104
นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพร. คนที่ 7
นายอัมพร พินะสา
ผอ.สพร. คนที่ 8
นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพร. คนที่ 9
img111 img111
นางสุดา สุขอ่ำ
ผอ.สพร. คนที่ 10
นายอนันต์ พันนึก
ผอ.สพร. คนที่ 11
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผอ.สพร. คนที่ 12
นายศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพร.คนที่ 13