Home / ผู้เชี่ยวชาญ สพร.

ผู้เชี่ยวชาญ สพร.

 

ผู้เชี่ยวชาญสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

นางนิตยา ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคลเชียวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ