Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4577 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมิได้จัดส่งเอกสารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4577 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังมิได้จัดส่งเอกสารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

รายละเอียด

หนังสือ สพฐ ที่ ศธ 04009/ว 4577