Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง)

  1. ที่ ศธ 04009/6370 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 12
  2. ที่ ศธ 04009/6371 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 46 – 52
  3. ที่ ศธ 04009/6372 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ ลำดับที่ 8 
  4. ที่ ศธ 04009/6373 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 17 – 22
  5. ที่ ศธ 04009/6374 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 37
  6. ที่ ศธ 04009/6373 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 38 – 59