Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 เรื่อง การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 เรื่อง การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1120/2560 ลว 24 ก.ค. 2560
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1340/2560 ลว 24 ส.ค. 2560