Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรฯ (แก้ไข 9 พ.ย. 63)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

About กผอ. สพร.

Check Also

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

    & …