Home / หนังสือราชการ / ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6118 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6118 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ