Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564(เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะราใหม่ฯ

ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564(เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะราใหม่ฯ

ว13

ว14