Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ว291 สำรวจ ผอ รร 64

2-แบบสำรวจรอง ผอ.รร. อบรม 64