Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ว 1879

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวปฏิบัติในสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานสำรวจเกษียณ ในสถานศึกษา 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติในสำนักงานเขต

สิ่งที่ส่มาด้วย 2 แบบรายงานสำรวจเกษียณ ในสำนักงานเขต 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติพนักงานราชการ ลูกจ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 64