Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ที่มาhttps://www.facebook.com/OTEPCofficial/photos/a.113235827091415/311941200554209/

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

📌สำนักน …