Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1988 สำรวจข้อมูลสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1988 สำรวจข้อมูลสถานศึกษา

ว1988

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4662 แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และยกเลิกตำแหน่งว่างตามเอกสารหมายเลข 1 (ย้าย) ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Auto Color0215