Breaking News
Home / หนังสือราชการ / สพฐ.ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ.ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเกษียณ ครั้งที่ 1 2564

ประกาศแก้ไขเกษียณข้าราชการ 64

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ให้ถูกต้องตรงกัน

ขอให้ตรวจสอบปรั …