Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

หนังสือสำรวจมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษษ
ตารางมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก สพท

แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกโรงเรียนแก้ไข1-9-64

คำชี้แจงมาตรฐานวิชาเอก64

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุน ก.พ