Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

 

 

รายละเอียด

>>> 1.ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(สพท)1ตค64

>>> ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง3 (พรก.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14(1ตค64)

>>> เอกสารหมายเลข 9 และ 10 (ผอ.สพท.)1ตค64