Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 3766 ลว 7 กันยายน 2564 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ศธ 04009/ว 3766 ลว 7 กันยายน 2564 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ ศธ 04009/ว 3766 ลว 7 กันยายน 2564 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว 3766 แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 Lab Boy

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

    ร …