Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว4847ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

ที่ ศธ 04009/ว4847ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ว4847

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ