Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว5063 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธ 04009/ว5063 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนังสือนำส่ง

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงิน

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

About obeccenter@gmail.com

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม

บท._แจ้งเวียนสำ …