Home / หนังสือราชการ / การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

1. ว 3246 แจ้ง สพท.ทุกเขต

2. 3247 แจ้ง สศศ

3. ว 3248 แจ้ง ศธจ ทุกจังหวัด

4. 3249 แจ้ง ก.ค.ศ

5. 3250 แจ้ง สป.ศธ

6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ

8. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ ปี 2564

9. ประกาศ ก.คลัง แก้ไขรายชื่อพื้นที่พิเศษ ปี 2564

10. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ปี 2564

11. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ จชต. ปี 2565