Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สนข.

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สนข.

 

 

 

 

รายละเอียด

>>> สนข

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุน ก.พ