Home / หนังสือราชการ / ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

 

 

รายละเอียด

>>> ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี เลือกสรรพนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ :

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โทร. 02 288 5660 – 2