Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

รายละเอียด

ว6153 หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม PAST 65

 

       รายชื่อผู้เข้าอบรม PA