Home / หนังสือราชการ / เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

 

 

รายละเอียด

>>> นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

>>> นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>> นักวิชาการเงินปฏิบัติการ

>>> นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

>>> นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

>>> เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน